Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VINACONEX 1 - 27/02/2021 12:36' PM

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và giải trình lợi nhuận

VINACONEX 1 - 17/10/2020 11:29' AM

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn

VINACONEX 1 - 01/10/2020 02:51' PM

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn

VINACONEX 1 - 25/09/2020 02:41' PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

VINACONEX 1 - 07/08/2020 04:09' PM

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020

VINACONEX 1 - 20/07/2020 04:31' PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020

VINACONEX 1 - 20/07/2020 10:55' AM

Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

VINACONEX 1 - 25/03/2020 10:37' AM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động