Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN
VINACONEX 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tòa C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 Fax: 024.38541679

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/03/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Tòa C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Nội dung họp:

· Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

· Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

· Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

· Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;

· Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

· Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;

· Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

· Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà nhà C1- Chung cư Vinaconex 1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex1.vc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  21/01/2022 04:28:15 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động