Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

VC1 - GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ I NĂM 2018

VINACONEX 1 - 20/04/2018 01:23' PM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

VINACONEX 1 - 08/03/2018 05:35' PM

CBTT VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ 2 2017

VINACONEX 1 - 20/07/2017 03:17' PM

CBTT: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT

VINACONEX 1 - 21/04/2017 10:24' AM

CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

VINACONEX 1 - 24/03/2017 04:59' PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

VINACONEX 1 - 23/03/2017 08:46' AM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

VINACONEX 1 - 23/01/2017 11:18' AM

VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016

VINACONEX 1 - 11/01/2017 03:52' PM
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Tin tức & sự kiện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016
VC1 Công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2016
VC1 Công bố Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
VC1 Công bố Báo cáo tài chính Quý III và giải trình lợi nhuận Quý III năm 2016
VC1 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Ông Nguyễn Quốc Hòa xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2014 - 2019
VC1 công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2016
VC1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh