Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VINACONEX 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 23/3/2021, tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần xây dựng số 1 - 289A Khuất Duy Tiến - Cầu Giấy - Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã trang trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty VINACONEX có sự hiện diện của ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc, Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng BKS và các ông bà đại diện một số Ban chức năng Tổng công ty.

Về phía Công ty có các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Và đặc biệt là sự có mặt của các Quý vị cổ đông đại điện cho 10.336.069 cổ phần, tương đương 86,13% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và đã tiến hành thảo luận, thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của cả nước nói chung, ngành xây dựng trong đó có Vinaconex 1 nói riêng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu đã đề ra. Trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ về công tác quản lý, kiểm soát chi phí, kiểm soát tốt dòng tiền; đồng thời quyết liệt thực hiện công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính cho các công trình, dự án; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thi công xây lắp, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao và đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của các cổ đông đối với Công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 do một số thành viên HĐQT, BKS có đơn xin từ nhiệm vì lí do công tác. Kết quả, 03 thành viên HĐQT được bầu bổ sung gồm: ông Nguyễn Khắc Hải - Phó TGĐ TCT Vinaconex , ông Nguyễn Minh Thắng – Phó GĐ phụ trách Ban đầu tư TCT Vinaconex, ông Hoàng Thiệu Bảo – PGĐ Ban xây dựng TCT Vinaconex và 01 thành viên BKS là bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên BKS TCT Vinaconex.

Sau khi có kết quả bầu cử, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thay mặt các ông bà vừa được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS Công ty, ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cổ đông Công ty đối với cá nhân ông và các ông/bà vừa được bầu. Ông Nguyễn Khắc Hải bày tỏ với các cổ đông trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban lãnh đạo Công ty nổ lực hết mình để tháo gỡ những khó khăn và đưa ra những quyết sách phù hợp hơn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty để đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh hơn trong những năm tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘIToàn cảnh Đại hội


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Ông Hoàng Văn Trình – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung


Ban điều hành Công ty chúc mừng các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung


Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội


Số lượt đọc:  97  -  Cập nhật lần cuối:  25/03/2021 05:09:12 PM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động