Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VINACONEX 1


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

 1. Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 23/03/2021 (Thứ Ba)

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đề nghị Xem Chương trình Đại hội đính kèm thư mời.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX 1 trước 17h00 ngày 22/03/2021 (Thứ Hai).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty CP VINACONEX 1 tại địa chỉ: www.vinaconex1.com.vn.

 1. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)
  Địa chỉ: Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679 Trân trọng./.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  (đã ký)

  Dương Văn Mậu


Cài tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2021:

1. THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (đã ký)

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

3. GIẤY XÁC NHẬN.ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

4. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

5. BÁO CÁO CỦA BĐH VỀ KQ SXKD NĂM 2020, KH SXKD NĂM 2021

6. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐ SXKD 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

7. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VV THÔNG QUA BCTC NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

8. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020, KH NĂM 2021

9. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THU LAO HĐQT, BKS

10. BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2021

11. TỜ TRÌNH CỦA BKS VV LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

12. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ QUY CHẾ QUẢN TRỊ QUY CHẾ HĐQT

13. TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS

14. TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY MẸ VINACONEX VÀ CÁC CÔNG TY CON TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN VINACONEX - final

15. HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NĂM 2021

16. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS

17. GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT NĂM 2021

18. MẪU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT NĂM 2021

19. PHIẾU BIỂU QUYẾT

20. DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐHĐCĐ NĂM 2021

21. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dự thảo ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 - VC1

Dự thảo QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT - VC1

Dự thảo QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT - VC1

Dự thảo QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 - VC1

Số lượt đọc:  206  -  Cập nhật lần cuối:  24/03/2021 04:47:54 PM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động