Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...

Vinaconex 1 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN  29/06/2022 05:24:27 PM 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Trân trọng!