Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...

VINACONEX 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

QUẢN TRỊ VIÊN  24/03/2022 02:30:10 PM 

Sáng ngày 23.3, tại Văn phòng làm việc số 289A Khuất Duy Tiến - Cầu Giấy - Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, thủ trưởng các phòng ban đơn vị cùng các quý vị cổ đông sở hữu/ đại diện cho 7.915.670 cổ phần, tương đương với 65.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.11h20 cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã kết thúc thành công tốt đẹp.