Hội đồng quản trị


ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VINACONEX

ÔNGHOÀNG VĂN TRÌNH
THÀNH VIÊNHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TYÔNGĐỖ LÊ TÂN
THÀNH VIÊNHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY


ÔNG NGUYỄN MINH THẮNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY VINACONEX

ÔNG HOÀNG THIỆU BẢO
THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY VINACONEX

Các thành tựu

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP