Báo cáo tài chính bán niên 2023 và giải trình lợi nhuận

11:45 CH @ 14/08/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên 2023giải trình lợi nhuận bán niên 2023 của Công ty giảm quá 10% so với bán niên 2022 và bị lỗ.

Trân trọng!