Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09:31 SA @ 16/08/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên năm 2022giải trình lợi nhuận bán niên 2022 tăng quá 10% so với bán niên năm 2021.

Trân trọng!