Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

04:43 CH @ 10/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 xin gửi tới Quý vị cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và các văn bản giải trình liên quan.

Trân trọng!