Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

02:28 CH @ 27/03/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trân trọng!