Báo cáo tài chính Quý III/2023 và giải trình lợi nhuận Quý III/2023

11:07 SA @ 20/10/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III/2023giải trình lợi nhuận Quý III/2023 thay đổi quá 10% so với Quý III/2022 và bị lỗ.

Trân trọng!