Vinaconex 1 ký hợp đồng soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2024

05:00 CH @ 27/06/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 27/06/2024, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã ký hợp đồng kiểm toán số 270624.004/HĐTC.KT7 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty. T

Trân trọng!