Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

04:56 CH @ 24/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 24/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 1 đã ban hành Quyết định số 0101/2024/QĐ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ngày họp dự kiến: Ngày 03/04/2024 (Thứ Tư)

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 01/03/2024

Trân trọng!