Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

05:27 CH @ 11/03/2024


THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) (Địa chỉ trụ sở: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Mã số DN: 0100105479, Mã CK: VC1) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:
1. Thời gian họp: Dự kiến từ 8h00 ngày 03/04/2024 (Thứ Tư)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây dựng số 1 (VINACONEX 1) theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX1) trước 17h00 ngày 02/04/2024 (Thứ Ba).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự đại hội;
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự); 
- Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông _ Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn, bao gồm:

- Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ công ty năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết số 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Giấy đề cử ứng viên HĐQT, BKS của cổ đông:
Lý lịch ứng viên HĐQT:
Ông Nguyễn Khắc Hải, Ông Hoàng Văn Trình, Ông Lại Đức Toàn, Ông Nguyễn Minh Thắng, Ông Nguyễn Thành Nhơn
Lý lịch ứng viên BKS:
Ông Vũ Văn Mạnh
Ông Chu Quang Minh
Bà Trần Thị Kim Oanh

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)
Địa chỉ:  Phòng 302 Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024.38544057 - Fax: 024.38541679 - Email: vinaconex1.vc1@gmail.com

       Trân trọng./.    

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                              (Đã ký)

                                                                         Nguyễn Khắc Hải