Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

11:29 SA @ 27/01/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Trân trọng!