Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Lê Tân

05:19 CH @ 07/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 07/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 1 ban hành Quyết định số 0159/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Lê Tân, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 05/03/2023. 

Trân trọng!