Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Trình

09:19 SA @ 22/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 22/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ban hành Quyết định số 238/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Trình, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày23/03/2023. 

Trân trọng!