Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

01:32 CH @ 06/06/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 0557/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 tới các Quý vị cổ đông.

Trân trọng!