Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10:44 SA @ 24/03/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 23/03/2023,  Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty xin gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản họpNghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông kèm các Báo cáo và Tờ trình đã được Đại hội thông qua.

Trân trọng!