Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

04:50 CH @ 03/04/2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin Nghị quyếtbiên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!