Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội

10:29 SA @ 28/02/2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 23/03/2022 (Thứ Tư)
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đề nghị Xem Chương trình Đại hội đính kèm thư mời.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINACONEX 1 trước 17h00 ngày 22/03/2022 (Thứ Ba).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty CP VINACONEX 1 tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự đại hội;

- Quy chế làm việc của Đại hội;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Mẫu Giấy đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Mẫu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Phiếu biểu quyết;

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

Địa chỉ: Phòng 302 Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 - Fax: 024.38541679


Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUÁN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hải


Các tài liệu Đại hội:

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội;

4. Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

5. Giấy đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

6. Sơ yếu lý lịch (Dành cho người ứng cử, đề của HĐQT, BKS);

7. Quy chế làm việc của Đại hội;

8. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022;

12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

13. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

14. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

18. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

19. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

20. Phiếu biểu quyết;

21. Dự thảo Biên bản Đại hội;

22. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.