Ban CNCT 17

16/08/2011

Chủ nhiệm: Đặng Quốc Hoàng
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: (084) 04 - 35543739
Di động: 0903255485
Email: hoang.b17@vinaconex1.com.vn