Ban CNCT 23

16/08/2011

Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: 04.35430335
Di động: 0913275533
Email: dung.b23@vinaconex1.com.vn