Đội máy thi công và bê tông thương phẩm

15/08/2011

Đội Trưởng: Phạm Hồng Sỹ
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: (084) 04 - 38542295
Di động: 0913015221
Email: sy.dm@vinaconex1.com.vn