Đội xây dựng số 21

16/08/2011

Đội trưởng: Đoàn Trọng Điển
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại: (084) 04 - 35544897
Di động: 0989889959
Email: dien.d21@vinaconex1.com.vn