Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lễ động thổ khởi công dự án "Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1"

09:47 SA @ 09/05/2009

__TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD VIỆTNAM

__________(VINACONEX.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

_________----------------

__Số : . . . . . . . . . . . . . NQ/CT1-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày .....tháng.....năm2009

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX 1

V/v: Tổ chức lễ động thổ khởi công dự án: “Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1” vào ngày19/5/2009

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 7 tháng 5 năm 2009 tại Văn phòng Công ty cổ phần xây dựng số 1 - toà nhà D9 Đường Khuất Duy Tiến-Thanh Xuân-Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp.

____Thành phần dự họp:

_____1.Ông Vũ Đình Chầm- Chủ tịch HĐQT chủ trì hội nghị

_____2.Ông Vũ Quý Hà- Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ tổng cty Vinaconex

_____3.Ông Nguyễn Thạc Kim- Uỷ viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty

_____4.Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Uỷ viên HĐQT Công ty – Phó TGĐ Công ty

_____5.Ông Thạch Anh Đức- Uỷ viên HĐQT Công ty

____Sau khi kiểm điểm lại các công tác chuẩn bị cũngnhưcác điều kiện hiện có đáp ứng cho việc triển khai dự án: “Khu văn phòng và nhà ở cao cấp VINACONEX1”; đồng thời qua phân tích và xem xét các yếu tố thị trường, thời cơ .... tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn trước mắt và trong tương lai, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết địnhnhưsau:

_____- Thời gian tổ chức lễ động thổ khởi công dự án: “Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1” vào đúng ngày sinh nhật Bác19/5/2009;

_____- Quy mô, hình thức: Buổi lễ sẽ được tổ chức một cách trang trọng, tiết kiệm. Mọi hoạt động trong buổi lễ phải đảm bảo an toàn, văn minh. Thông qua hoạt động này Công ty cần quảng bá, giới thiệu rộng rãi tới các đối tác, khách hàng thông tin về Dự án; đồng thời nâng cao hình ảnh, thương hiệu của công ty Vinaconex 1 trên thương trường;

_____- Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công tác chuẩn bị để buổi lễ được tổ chức vào đúng thời điểm đã định, theo các yêu cầu đề ra.

Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;

- Lưu BQL-CT1.