Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03:31 CH @ 17/01/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty CP Vinaconex 1 công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng đểthực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phườngThanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tòa C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số289A Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 024.38544057 Fax:024.38541679

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngàyđăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổphiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1

Mã chứng khoán: VC1

Loại chứng khoán: Cổphiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

1. Lý do và mục đích:

-Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2022.

2. Nội dung cụ thể:Tổ chứchọp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

-Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

-Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/03/2022

-Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Tòa C1 - Chung cưVinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

-Nội dung họp:

·Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kếhoạch SXKD năm 2022;

·Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm2021 đã được kiểm toán;

·Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2021và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

·Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;

·Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựachọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tàichính năm 2022 của Công ty;

·Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sauthuế năm tài chính 2021;

·Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù laoHĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

·Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứngkhoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xâydựng số 1 - Toà nhà C1- Chung cư Vinaconex 1 - số 289A đường Khuất Duy Tiến,phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vinaconex1.vc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ đượcsử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽhoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!