VC1 Công bố Nghị quyết, Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

11:22 SA @ 14/02/2015
VC1 Công bố Nghị quyết, Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty. Chi tiết tải tại đây: